Vester Hornum.dk  - lige i af Vesthimmerland

   
 

- Lokalhistorie 

Løgstør Avis den 6. April 1887 

 

I Vester Hornum  er der i disse dage stærkt gjæring oppe for at faa rejst et samlingshus. En del omfattende forarbejder er gjort. Tegninger og overslag ere udarbejdede og fremlagt til eftersyn; priserne på en del materiale som sten og tømmer har man tilligemed oplysning anden steds fra om en lignende bygnings. Byggesum sikret sig: og en liste til paategning af aktietager og garanter har været ombaaren, og en sum af 850 kr er allerede tegnet i aktier tillige med de fornødne garanter for en sum af 1000 a 1200 kr, som var påtænkt  at laane mod prioritet i huset samt garanti. Alt syntes saaledes at værre sikkert og godt forberedt; men ikke desto mindre synes sagen mærklig nok nær ved at strande. Jeg siger mærklig nok; Thi da det til valg af en bygningskomitee ved aktietegningers slutning berammede møde palmesøndag afholdtes, da tegninger og overslag tillige vare fremlagte, og der efter min formening skulde have været aftalt, hvor bygning skulde rejses, da jeg havde bragt til erfaring, at adskillige havde gjort stedet for bygningens beliggenhed til en betingelse for at træde til, og jeg derfor havde frygtet for strid paa dette punkt,

Kom vinden til at blæse fra et helt uventet hjørne, idet nemlig det mærkelige fænomen observerdes, at garanterne begyndte at trække sig tilbage ( dog heldigvis ikke alle). Hvad nu grunden kan være, ved jeg egentlig ikke rigtig; maaske var det __eller ærgrelse over det paa den dag forfaldne, maaske begge dele i foreningen eller maaske viste de lige som jeg det i grunden ikke rigtig, ja en viste ikke bedre end at have skrevet under paa at garanetre for sine egne penge( aktierne han havde ladet sig tegne for)! Saa han var jo da undskyldt. Ellers er den egenlige  aarsag til striden nok begrundet i folks natur og den der af følgende synsmaade paa fremtiden.

De kunne nemlig næppe kaste blikket ind i fremtiden uden strax lige som at se,, spøgelser ved højlys dag ” at se fremtiden som en graa taage og midt i denne en mørk plet, som bringer dem til at gyse og her i dette tilfælde at tænke( ja de siger det ogsaa)

 

C:\Users\Theilmann\Pictures\2009-11-05 løgstør 1887\løgstør 1887 011.JPG

 ,, De kunne jo gaa fallit fra hus og gaard saa nær som mig og et par stykker til” ja de tænke videre og værre, men det vil jeg ikke skrive.  --- Eller : ,, naar jeg garanterer og er med underskriver, kunde der jo gjøres udlæg hos mig, og jeg altsaa komme til at staa i stikken”-ja saadan tænkes og siges der vægtet de fleste her ere,, grundmurede ”! Men er det ikke at se,, spøgelser ved højlys dag”! Ja endvidere ret beset, er det ikke i moraliteten en fornærmelse mod naboer, en ynkelig afsløring af farisærismen, og ufguderi et bevis for, i hvilken stad man kan blive en slave af det jordiske mammo. Nej mine venner! Tro mig, det er sandt og var ærlig ment, hvad jeg forleden sagde, at naar der var kjærlighed til sagen og virkelig tro til stede paa, at den er god, da lades alle saadanne smaa bihensyn og ængstelige drømme for fremtiden ude af betragtning, og saa tages der fat i kjærlighed og tro, een som alle og alle som een, og løfte huset paa fælles skuldre til gavn og glæde for den vorende slægt og den vil ikke undlade, om end sent i mandomsaar, at bringe eder tak derfor; men for at dette kan ske maa bygningen selvfølgelig opføres paa et saa meget som muligt til hensigten svarende sted for at blive nyttigt gjort saa meget som muligt, og dette sker ved at lette udgangen dertil for saamange som muligt og helst fra den kant ( uden sogns ), fra hvilken kan ventes størst tilslutning. Bygningen skal nok betale sig når der bliver en god,, fører sat paa skibet”og grundmurede ” bønder gaar ikke uden særlig tilstødende uheldige omstændigheder fra ,, gaard og grund” 

                        B. Hansen

                      V= Hornum skole

Bonde Hansen var lærer fra den 1. September 1884 – 9. Juni 1900 .

  

Kontakt webmaster

 © COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED VESTERHORNUM.DK