Vester Hornum.dk  - lige i af Vesthimmerland

   
 

- Lokalhistorie 

Lejekontrakt   

 

Vi undertegende:  Niels Nielsen i  Vester Hornum som ejer af parcellen M№ 18f sammested  gaardejer Peder Larsen i do som ejer af parcellen M№ 18d sammested og hus ejer Laust Nielsen Rosen i do som ejer af parcellen M№ 18L sammested erkjende herved,  at vi i forening  have udlejet  til aktieselskabet 

 ,,Den folkelige forsamlingsbygning i Vester Hornum” et jordstykke til byggeplads beliggende paa overnævnte ejendomme M№ 18f, 18d og 18l, hvor disse støder sammen. Byggepladsen er beliggende 3 alen for vesten den vestre landevejs grøtf paa Løgstør,Hobro landevej og har en bredde fra vest til øst af 13 alen, men inden lejemaalet er endvidere indbefattet 2 alen jord paa hver af de øvrige sider af byggepladsen, saaledes at det bortlejede jordstykke i det hele har en længde af 27 alen, og en bredde af 18 alen.Størstedelen af jordstykket, hvilket som er af sat i mark, henhører til undertegnede Peder Larsens ejendom M№ 18d i Vester Hornum, men det kan i øvrigt ikke fortiden nøjagtigt angives, hvor meget af jordstykket der henhører til hver af de paagjældende matrikel nummere. Vilkaarene for lejemaalet ere følgende:

1/ Lejemaalet har taget sin begyndelse den 1 maj d.A. og varer 50 aar fra bemeldte dato at regne, altsaa indtil 1 maj 1937.

2/I  aarlig leje afgift har Aktieselskabet at erlægge til ejeren af M№ 18f  20 øre aarlig til ejeren af M№ 18d 60 øre og til ejeren af M№ 18l 20 øre aarlig, altsaa i alt 1 kr aarlig, hvilken leje erlægges skadesløst til de respektive ejere paa deres bopæl her i Riget hver 1ste maj for det forløbne aar, første gang 1 maj 1888.

3/ Efter udløbet af overnævnte 50 aar er lejeren, saafremt ejerne eller nogen af dem skulde modsætte sig nærværende kontrakts inforstaaende fornyelse paa et ligsaa langt tidsrum og samme vilkaar, berettiget til paa egen bekostning at lade det lejede jordstykke fraskille de respektive ejendomme og derefter afholde lovlig og hæftelses fri skjøder paa samme alene mod et vederlag af 5 kr skriver fem kroner til ejeren af M№ 18d, medens der ikke til ejerne af M№ 18f og 18l, bliver at erlægge nogen kjøbe sum, og bortfalde selvfølgelig, efter at skjøderne ere tinglæste og noterede paa vedkommende ejendommens skattekonto de overnævnte lejeafgift alle omkostninger som ere forbindne med de fornødne udstykningforretninger og skjødernes oprettelse med stempling og tinglæsning m.v betales af lejeren alene.

4/ Skulde sagsmaal opstaa angaaende nærværende kontrakt, er der ved lov af 23 jan 1828 hjemlede hurtige retsforfølgning anvendelig.

5/ Omkostningerne ved nærværende kontrakts oprettelse, stempling og tinlæsning betales af lejeren alene.

6/ Med hensyn til stempelpapiret anslaaes på tro og love værdien af det lejede jordstykke til 30 kr, hvoraf 20 kr falder paa jordstykket under M№ 18d og 5 kr på hver af jordstykkerne under M№ 18f og 18l udstykningsomkostningerne anslaaes for hver af de paagjældende 3 matrikulsnummere til 20 kr.

7/ Paa Aktieselskabets vegne underskrives nærværende kontrakt af den for samme foreløbig valgte bestyrelse, den bestaar af Murer Niels Westher i Vester Hornum, Gaardejer Niels Nielsen sammesteds, Sognefoged, Gaardejer Christen Pedersen i Krogstrup, Husejer Jørgen Christian Mortensen i Eistrup, Gaardejer Anders Peter Hansen i Holmegaarde, Hyllebjerg sogn.

8/ Retsanmærkning  frafaldesom hæftelserne paa de respektive ejendomme M№ 18f, 18d, og 18l i Vester Hornum, saavel som om at Laust Nielsen Rousen mangler tinglæst adkomst paa den sidstnævnte ejendom.

9/ Nærværende dokument bedes tinglæst baade som leje og kjøbekontrakt. Saaledes indgaaet bekræftes med vore underskrifter.

                Vester Hornum d 29 maj 1887 

Niels Westher.Niels Nielsen. Jens Christian Jensen.  Christen Pedersen. Jørgen Christen Mortensen.Chr Carlsen. A.P.Hansen

                              Som ejere:

  Niels Nielsen.Peter Larsen. Laust Nielsen Rousen

Læst i Aars og Slet Herreds samt Løgstør Birks Ret den 8 juni 1887

  

Kontakt webmaster

 © COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED VESTERHORNUM.DK