Vester Hornum.dk  - lige i af Vesthimmerland

   
 

- Erhverv 

Vester Hornum Vandværk - orienterer

Orientering fra Vandværket

Torsdag d. 2/3 var der nogle få afbrydelser i vandforsyningen, særlig på Risevej og Flejsborgvej.

Grunden var, at der blev monteret ny udpumpningsanlæg. Medens det stod på, prøvekørte vi vores nødforsyningsanlæg. Der var kun få der ringede. Nødforsyningen virker, de få udfald som kom, var alle menneskelige fejl af os på værket.

Det gamle anlæg var omkring 25 år gammel. Styretavlen havde fået en varm lodning og Grundfos solgte ikke reservedele til så gamle anlæg.

1. Vi indhentede tilbud på ny styretavle ved SETEK process & data ca.60.000,00 kr. +montering. Så kunde vi bevare de gamle pumper.

2. Smedemeter Svend Anker Jensen gav et tilbud på ny udpumpningsanlæg med 3 pumper fra GRUNDFOS 115.000,00 kr. med montering.

Grundfos lovede en besparelse på El ca. 20/25% . Den løsning valgte vi.

Der blev udført nogle ekstra forandringer på eksisterende rør m.m. Den samlede pris blev 118.377,22 kr. El arbejdet blev udført af Øgaard El pris 7.493,37kr. Finjustering af anlægget Grundfos 5.143,00 kr.   I alt 131.013,59 kr. Priserne er uden moms.

Med det gamle anlæg brugte vi ca. 1,16 kw. pr. udpumpet m³ . med det nye 0,93 kw. Så besparelsen er der.

På bestyrelsesmødet d.17/1 2017 blev der besluttet at Vandværkets økonomi var så god, at det var forsvarlig at nedsætte m³ prisen med 1 kr. hos forbrugerne med moms 1,25 kr. pr. m³ Det blev godkendt på Generalforsamlingen d. 2/3 2017

Til Vandværket er prisen nu 4,20 kr. + statsafgift og moms 13,06 kr.  Vandafledningsafgift  til Vesthimmerlands Vand er 36,74 kr. pr m³+ moms 45,93 kr.

Samlet pris pr. m³ 58,99 kr.  Det kan betale sig at spare på vandet. 


Vester HornumVandværk I/S   
Generalforsamling

Vester Hornum Vandværk I/S afholder generalforsamling i V. Hornum Hallens Cafeteria

Torsdag den 2. marts 2017 kl. 19.30

Dagsorden iflg. Vedtægterne

Bestyrelsen.


Vester Hornum Vandværk I/S

Vi gør opmærksom på

Vandmålerne vil blive aflæst en af de første dage i 2017. Det sker med fjernaflæsning. Husk at kontrollere jævnlig om pilen i uret står stille, når der ikke er forbrug.
Vandspild er dyr. 57,45 kr. pr.m³  med skat og afgifter. 2016 priser

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen februar 2017, skal i henhold til vedtægterne skriftligt og i underskrevet stand, være formanden i hænde senest den 15 januar 2017.

På vandværkets vegne 
Formand Poul Chr. Nielsen,
Nyboesvej 21 V. Hornum 


Generalforsamling 
Vester Hornum Vandværk I/S afholder generalforsamling i V. Hornum Hallens Cafeteria

Torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.30

Dagsorden iflg. vedtægterne

Bestyrelsen.Vandværket har indkøbt nye Ultralydsmålere med fjernaflæsning.
Alle vil få deres måler udskiftet. Vi håber af være færdig med udskiftningen inden sommerferien.
Det vil dog stadig være den enkelte forbruger der skal holde øje med, om måleren kører. Det bliver der ikke lavet om på.
Det er kun aflæsningen ved årsskiftet som vil blive fjernaflæst. Der vil komme mere information senere.


Generalforsamling

Vester Hornum Vandværk I/S afholder generalforsamling i V. Hornum Hallens Cafeteria den 5. marts 2015 kl. 19.30. Dagsorden iflg. vedtægterne

Bestyrelsen


Krav Ved brud på Jordledning og udskiftning af stophane

Generalforsamling

Vester Hornum Vandværk I/S afholder generalforsamling i V. Hornum Hallens Cafeteria:  
Torsdag den 20. februar 2014 kl. 19.30

Dagsorden iflg. vedtægterne

Bestyrelsen


Aflæsning af vandmåler 

Husk at aflæse vandmåleren og indsende resultatet til Vesthimmerlands Vand a/s  inden den 12. januar 2014. Ellers vil du få besøg af en måleraflæser - det koster et gebyr på kr. 100  ifølge takstbladet.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen februar 2014, skal i henhold til vedtægterne skriftligt og i underskrevet stand, være formanden i hænde senest den 15. januar 2014 

På vandværkets vegne 
Formand Poul Chr. Nielsen

Nyboesvej 21 V. Hornum
9640 Farsø


Information (5. september 2013)

I forbindelse med sammenlægningen af  Krogstrup og Vester Hornum  Vandværk udskiftes forsyningsledningen og stikledningerne på Flejsborgvej  fra nr.1 Erik Gundersen til og med nr.23 Vandværket. Samtidig nedlægges en ny råvandsledning fra boringen i Krogstrup  til værket på Risevej. På Flejsborgvej lægges den sammen med forsyningsledningen hvorefter den føres bag om byen til Risevej. 

Det er kun forbruger under  Krogstrup Vandværk der bliver berørt.

Det forventes ikke at berører forbrugerne nord for Krogstrup vandværk . Men små afbrydelser i vandforsyningen kan nok ikke undgås. Syd for værket kan der ikke undgås kortvarig afbrydelse af vandforsyningen. Det vil være en god ide at have  vand stående til en kop kaffe og en spandfuld til et toiletskyld. 

Der vil være mulighed for at hente vand ved skyllehanen midt for Poul Gundersens have.

Vi håber ikke det bliver nødvendig.

Arbejdet på Flejsborgvej udføres af HMN Løgstør og Svend Anker Jensen.

Fra Poul Gundersen og bag om byen udføres det af HEF.

Arbejdet påbegyndes onsdag den 4/9 2013 - i morgen fredag bliver der lavet en styret underboring fra Ulrik Møller på Risevej til Værket.

Mvh. Vandværkets bestyrelse v/ Poul Chr. Nielsen  tlf. 98663174 / 26712355


01.05.2013

Så kan vi ånde lettet op, hullet er fundet. Det var et skjult brud i Hallen. Det viser hvor vigtig det er at kontrollere Vandmåleren. Loven siger, de første 300m³ over gennemsnittet af de seneste 3 års forbrug skal de selv betale..

Vandværket 300m³ a 14,16 kr. 4248,00 kr. Vesthimmerlandsvand 300m³ a. 25,95 kr. 7785,00 kr. i alt 12.033,00 kr.

Dette gælder kun skjulte brud Hvis det f.eks. er et toilet der løber , skal der afregnes for hele forbruget.

Det kan ramme os alle, så husk at kontrollere hjulet i jeres måler mindst en gang månedlig, det skal stå stille når der ikke er et forbrug.

Mvh. Poul Chr. Nielsen 


Vester Hornum Vandværk har et stigende vandforbrug. Siden uge 9 har der været et overforbrug af vand sammenlignet med 2012. Her i uge 17 er der udpumpet 12 m³ ( 12.000 l ) daglig, mere end samme uge i 2012.

Derfor vil vi gerne i kontrollere jeres vandmåler og sammenligner med jeres årsaflæsning. Hjulet i vandmåleren skal stå stille når der ikke er et forbrug. Se også efter unormale fugtige pletter i jorden. 

Sig det også til jeres nabo og dem i møder. Hvis i er nabo til et tom hus ring til os.

Finder i noget så ring til os.

Dette gælder ikke forbrugere under Krogstrup Vandværk. 

På forhånd tak for hjælpen.

Vester Hornum Vandværk I/S

v/ Poul Chr. Nielsen Nyboesvej 21 Tlf. 98663174 / 26712355


19/10 2012

Sammenlægning af vandværker.

Bestyrelsen i Vester Hornum og Krogstrup vandværker er blevet enige om at sammenlægge de to vandværker pr.1/1 2013. Begge værker vil i løbet af efteråret, afholde en ekstraordinær generalforsamling for at få aftalen godkendt.

Årsag: Sund fornuft.

Vester Hornum Vandværk ønsker en ny kildeplads uden for byen på grund af den store olieforurening på Hovedgaden 62 – 64. Oliebranchens Miljøpulje har overtaget forureningen og foretaget en oprensning, men der er stadig masser af olie i jorden. Der er en stor oliefane der strækker sig op mod Risevej 13. Siden af den er kun 25m fra vores boringer. OM siger i en rapport, at der ikke er fare for vores boringer. Kommunen er ikke så sikre. De mener det før eller siden vil trænge gennem lerlaget og ned i det vand, som vi pumper op. Derfor ønsket om en ny kildeplads.

Da Krogstrup hørte det, fik vi en henvendelse om vi ikke kunne bruge deres boring. Det er blevet for dyrt at drive et vandværk med kun 22 forbrugere. De skal betale lige så meget for prøver og forsikringer som os men de er kun 22 til at betale, hvor vi er 250.

Jeg kan til orientering oplyse, at vi lige har fået taget en prøve af vandet oppe på værket. Den kostede 17.250,88 kr. - at skrive syttentusindetohundredefemti kr. ottetiotte øre. Så havde vi endda fået 20% rabat.

Hvis der er forbrugere der har spørgsmål til overstående, så skriv på siden debat. Så skal jeg forsøge at svare.

Vester Hornum Vandværk v/Poul Chr. Nielsen


Den 2. februar 2012 

Vi har nu fået den afsluttende rapport fra OM (Oliebranchens Miljøpulje) som overtog ansvar og oprydning af benzin forureningen på hovedgaden 62 – 64 . De mener der ikke er en fare for  vores boringer da der er 25 m mellem dem og forureningsfanen.

Vi er ikke enige. Der er en fare for at det trænger ned i det vandlag som vi henter vores vand fra ca. 2 m dybere.

Vi har spurgt Natur og Miljø Vesthimmerlands Kommune, de skriver Citat: "Der er ingen akut fare, da forureningsfanen er 25 m væk fra jeres boringer og ikke bevæger sig imod dem. Den langsigtede risiko er dog noget sværere at vurdere. Forureningen er i det øverste grundvandsmagasin . men det kan langsom sive gennem det beskyttende lerlag ned til det primære magasin, hvor i henter jeres vand. Det er uvis ,om det sker og hvornår. Det kan tage mange år for forureningen at trænge gennem lerlaget. Endelig skal i huske på at der også er andre forureninger i området. Mht. renovering af boringerne , så kan i godt få lov til det, men vi vil ikke anbefale det. Det er ikke en fremtidssikker løsning med de forskellige forureningstrusler. Vi mener stadigvæk, at i bør finde en ny kildeplads, hvor i ikke risikerer at der pludselig er en forurening." Citat slut.

Vi har protesteret over afgørelsen, OM (Oliebranchens Miljøpulje) bør være med til at betale for en ny kildeplads,  og bedt FVD.( Foreningen af vandværker i Danmark) om at vurdere rapporten . Vi vil gå i gang med at finde en ny kildeplads, men det koster penge. Derfor er vi nød til at hæve prisen på vand. Vi vil ikke vente på det rammer os

Tryk her for at se rapporten fra Oliebranchens Miljøpulje

På bestyrelsens vegne
Poul Chr. Nielsen 


Den 1. juni 2011

Der vil i perioder blive lukket for vandet i uge 23 - fra mandag den 6. juni til fredag den 10. juni. Hvilke dage det vil ramme dit område kan vi ikke sige. Det skyldes vi har fire hovedstophaner, der skal udskiftes pga. de ikke kan lukkes. En på Risevej bag smedeværkstedet, to på Nyboesvej og en på Valgårdsvej.

Og en ny stikledning og underboring ved Hovedgaden 70, som skal forsyne fem boliger. Dette gælder ikke Risevej til og med Risebakken, Krogstrupvej og Hovedgaden fra Krogstrupvej til Nyboesvej 

På bestyrelsens vegne
Poul Chr. Nielsen 


14.10.2010 - Lovpligtig kontrol af vandmålere

Bek. nr. 1034 10/2006 vandmålerbekendtgørelsen

Så er tiden kommet til at vi skal have vores målere stikprøvekontrolleret for fejlvisning. Vi skal i henhold til bek. 1034 10/2006 kontrollere 34 stk., som vi har udtaget ved lodtrækning. De berørte forbrugere vil få nærmere besked med brev omkring uge 43 / 44.

På bestyrelsens vegne
Poul Chr. Nielsen 


Generalforsamling
Vester Hornum Vandværk I/S afholder generalforsamling i V. Hornum Hallens Cafeteria torsdag d. 18. februar. 2010  kl. 19.30. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen


Vi ønsker alle vores forbrugere et godt Nytår. 
Årsagen til vores merforbrug af vand er opklaret. Det var én forbruger, der har haft et merforbrug på over 1000 m³ .
(Rensningsanlæget til rengøring ca. 4 m³ daglig). Det burde de nok ha` meddelt os, så kunde meget spildt arbejde være undgået. Bl.a. avis annonce, husstandsomdeling, fire mand på natarbejde plus alt forarbejdet.

Bestyrelsen 


Vandspild
Da det ikke er lykkedes at lokalisere vores vandspild anmoder vi forbrugerne om at undlade forbrug af vand i tidsrummet tirsdag den 22. sept. 2009 fra kl. 24.00 til onsdag dem 23.  sept. kl. 06.00 - altså natten mellem tirsdag og onsdag.
Undlad at starte vaske- og opvaskemaskine, tag vand fra til evt. toiletbesøg og andet. Vandværket vil i løbet af natten forsøge at finde utætheder ved at frakoble vandforsyningen etapevis. Det kan kun lade sig gøre, hvis I vil hjælpe os og undlade at bruge vand.

På forhånd tak.
Bestyrelsen 


22. august 2009
På grund af et vandforbrug på 5 m³ over normal pr. døgn anmodes forbrugerne om at kontrollere deres måler. Hjulet på måleren skal være i ro, når der ikke er et forbrug.
Mvh. Poul  tlf. 98 66 31 74   /   26 71 23 55


Ingen vand på tirsdag! 
På grund af ledningsarbejde ved vandværket vil der blive lukket for vandet tirsdag d. 30. juni fra kl. 7.30.  
Arbejdet forventes at vare det meste af dagen.   Fra kl. 10.00 vil der kunne hentes vand på vandværket. 
Husk at sige det til din nabo.
Mvh. Poul  tlf. 98 66 31 74   /   26 71 23 55

 

Kontakt webmaster

 © COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED VESTERHORNUM.DK