Vester Hornum.dk  - lige i af Vesthimmerland

   
 

- Diverse

Friplejehjem contra kommunale plejecentre

Ofte stilles der spørgsmål til kommunens indflydelse på driften af og økonomien i forbindelse med Friplejehjemmet Hesselvang. Vesthimmerlands Kommune har intet med driften på Hesselvang at gøre og kan ikke påvirke de takster, som kommunen skal betale for en borger på Friplejehjemmet. I forbindelse med kommunens plejeboliganalyse i 2015, blev der ved borgermøderne stillet flere spørgsmål til Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund og til prisforskellen mellem de kommunale plejecentre og Friplejehjemmet. I et læserbrev efterfølgende stillede et bestyrelsesmedlem fra Friplejehjemmet spørgsmålstegn ved, om kommunen har dokumentationen i orden,  når jeg som formand for Sundhedsudvalget  påstod, at pladserne på Friplejehjemmet er dyrere for kommunen  end de kommunale plejecenterpladser. Jeg aftalte efterfølgende med formanden for Friplejehjemmet, at vi skulle gennemregne priserne  og forskellen på hvad kommunen betaler for henholdsvis pladserne på Friplejehjemmet og de kommunale plejecentre. Resultatet af undersøgelsen har nu været forelagt repræsentanter for Friplejehjemmets bestyrelse, Sundhedsudvalget og Ældrerådet. På opgørelsestidspunktet betalte Vesthimmerlands Kommune  for 18 ud af 24 pladser på Hesselvang, og prisforskellen er opgjort til i gennemsnit at være ca 100.000 kr dyrere pr plads på Hesselvang end på kommunens øvrige plejecentre. Denne opgørelse er bestyrelsen for Friplejehjemmet enige i, og så kan man spørge sig selv, hvorfor det skal være dyrere for kommunen at købe en plads på Hesselvang. Da gode kræfter i Hvalpsund for et par år siden undersøgte muligheden for et Friplejehjem og efterfølgende fik en kvote godkendt i ministeriet til at opføre 24 pladser på et nybygget/ombygget Hesselvang gjaldt der en lovgivning, hvor betalingen for en plads på Friplejehjemmet blev opgjort i 3 forskellige takster. Forskellen i de 3 takster vurderes ud fra plejebehovet, og det er selvfølgelig meget retfærdigt, fordi der er stor forskel på plejetyngden af de ældre visiterede borgere. Problemet er her, at der er flest borgere på de 2 dyreste takster, og deraf kommer prisforskellen. Derfor råbte alle kommuner vagt i gevær igennem KL, og folketinget indså efterfølgende, at lovgivningen burde ændres, således at udgiften til et Friplejehjem skulle afspejle udgiften på kommunens øvrige plejecentre. De friplejehjem der blev godkendt efter de gamle regler, og det gælder for Hesselvang, kan fortsætte med de høje takster. Når Friplejehjemmet på opgørelsestidspunktet var 1,8 mio kr dyrere end de kommunale plejecentre for de 18 pladser, vil jeg opfordre bestyrelsen til at anmode ministeriet om at få ændret godkendelsen til at gælde efter de nye regler. Kommunen kan intet gøre i sagen, men det er selvfølgelig problematisk, at byrådet kan blive nødt til at lave besparelser på resten af ældreområdet, fordi prisen er højere på Hesselvang. Kommunen har ca 400 plejecenterpladser foruden Hesselvang, og hvis kommunens pladser var ligeså dyre som Hesselvangs ville det betyde en merudgift  for kommunen på 40 mio kr.  Jeg har faktisk stor respekt for de mennesker, der har lavet et stort arbejde for at Hesselvang blev en realitet, og min respekt vil være endnu større, hvis man forsøger at få ændret takstfastsættelsen til at afspejle niveauet på de kommunale plejecentre. Jeg er sikker på, at en henvendelse til ministeriet om ændring at taksterne, vil blive godt modtaget. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at kommunen , når vi ser bort fra prisen, er tilfredse med servicen på Hesselvang, ligesom vi er fuldt ud tilfredse med servicen på de kommunale plejecentre, som jo endda drives til en væsentlig billigere pris.

Formand for Sundhedsudvalget

Palle Jensen

  

Kontakt webmaster

 © COPYRIGHT 2012 ALL RIGHTS RESERVED VESTERHORNUM.DK